Πολ/κό Κέντρο Μπενετάτου

«Με την αρμύρα της θάλασσας». Ατομική έκθεση.

Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου, Π. Ψυχικό, 16 – 19 Οκτωβρίου, 2003